ผู้จัดทำ ระบบหน่วยงานยานพาหนะ


เหตุปัจจัยในการจัดทำระบบหน่วยงานยานพาหนะ...

        "การพัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนับสนุนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานยานพาหนะให้สามารถใช้งานระบบหน่วยงานยานพาหนะได้สะดวกมากยิ่งขึ้น บนฐานข้อมูลออนไลน์ รองรับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ทำให้ระบบบริหารจัดการยานพาหนะมีความทันสมัย น่าใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ตอบสนองต่อการดำเนินงานของผู้ใช้ระบบได้ดียิ่งขึ้น"

อาจารย์ณัฐพงศ์ พยัฆคิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

นายสิทิไวกูล ทิราวงศ์

หัวหน้าหน่วยงานยานพาหนะ

นายอุเทน นะภิใจ

เจ้าหน้าที่หน่วยงานยานพาหนะ

นางสาวนิชาภา นพประภา

 รหัสนักศึกษา 5408113313
 โทรศัพท์ (080) 596 2462
  Nichapa.nan13@gmail.com
 www.facebook.com/bizzynan

นายเมธี กาศสกุล

 รหัสนักศึกษา 5408113317
 โทรศัพท์ (087) 789 4457
  mateegadsakun@gmail.com
 facebook.com/matee.gadsakun