ส่วนของผู้ดูแลระบบ หน่วยงานยานพาหนะ !!

      ส่วนของเจ้าหน้าผู้ดูแลหน่วยงานยานพาหนะ ในการตรวจสอบ แก้ไข รวมถึง
พิจารณา-อนุมัติแบบฟอร์ม การขออนุญาตใช้ยานพาหนะราชการรวมถึงจัดการ
ข้อมูลภายในหน่วยงานเท่านั้น.