ตารางยานพาหน

ปฎิทินยานพาหนะ

เรียกดูข้อมูล
การใช้ยานพาหนะ.

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขอใช้

ทำการกรอกแบบฟอร์ม
ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ.

ตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบสถานะการ
ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ.

คำนวณระยะทาง

คำนวณระยะทาง

คำนวณระยะทาง
ในการเดินทาง.

แบบฟอร์ม

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลยานพาหนะรวมถึง
ข้อมูลพนักงานขับรถ.

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

แนะนำขั้นตอนการใช้
ระบบยานพาหนะ.